RIZÒLISI / RADIOFREQÜÈNCIA D´ARTICULACIONS FACETÀRIES DE COLUMNA

RIZÒLISI / RADIOFREQÜÈNCIA D´ARTICULACIONS FACETÀRIES DE COLUMNA

La Rizòlisi és una tècnica no invasiva que permet tractar el mal d'esquena en determinats casos a través de diverses puncions a la zona de la columna vertebral a tractar.

BENEFICIS DE LA INTERVENCIÓ

Aquesta tècnica permet tractar el dolor originat en les articulacions de la columna vertebral (cervicàlgia, dorsàlgia o lumbàlgia) de forma no invasiva, sense necessitat d'anestèsia general ni ingrés hospitalari.

Està indicada en els casos de dolor mecànic (amb el moviment) en els que NO es troben afectats els nervis que surten de la columna vertebral cap a les extremitats. Es basa en l'existència d'unes terminacions nervioses que transmeten el dolor originat en les articulacions que uneixen dues vèrtebres entre si, terminacions que poden ser alterades mitjançant uns impulsos de radiofreqüència perquè deixin de generar els impulsos dolorosos que constitueixen el principal i, en ocasions , únic símptoma de la malaltia degenerativa de la columna vertebral.

DESCRIPCIÓ DE LA TÈCNICA

Depenent de la zona a tractar, es realitzen 2 o més puncions en un o dos costats de la columna vertebral mitjançant agulles especials que porten al seu interior un catèter amb punta activa emissora de radiofreqüència i que estan connectats a un generador.

Cada un d'aquests catèters es col·loca sobre una de les articulacions a tractar sota control de raigs X. Un cop col·locades les agulles, es realitzen uns tests motors i sensitius per assegurar la correcta situació de la punta activa de manera que el tractament pugui realitzar-se amb completa seguretat. Posteriorment s'aplica la radiofreqüència durant uns segons en cada articulació. Es retiren les agulles i finalitza el procediment.

En què consisteix la intervenció?

La rizòlisi es realitza en quiròfan, amb el pacient en decúbit pro (en els casos de patologia lumbar i dorsal) o en decúbit supí (en els casos de dolor cervical). Es realitza una anestèsia local de la zona de pell a la punció. Abans de l'aplicació de la radiofreqüència, un cop col·locats els catèters, s'infiltra anestèsic local en profunditat sobre les àrees a tractar. La durada total del procediment pot variar segons els nivells a tractar i l'accessibilitat dels mateixos a la punció. En general es fan servir entre 30 i 45 minuts per completar el tractament. A la finalització del mateix el pacient surt caminant del quiròfan i pot traslladar-se al seu domicili sense necessitat de cures especials.

VALORACIÓ PREOPERATORIA

• Valoració prèvia en consulta, decidint i exposant els aspectes concrets de la intervenció i lliurant-li el consentiment informat.

• Haurà d'aportar una llista exhaustiva dels medicaments que es pren de forma habitual (incloent-hi les plantes medicinals) en el moment de l'operació.

• Es rentarà amb qualsevol sabó antisèptic la zona a intervenir la nit anterior i el matí de la cirurgia.

• No ha de prendre aliments sòlids ni líquids durant les 8 hores anteriors a la intervenció.

• No ha de portar cap objecte metàl·lic durant l'operació (anells, polseres, arracades, pírcings, etc.)

CURES POSTOPERATORIES

• És possible que, després de la intervenció, senti durant els primers dies alguna molèstia local, que habitualment desapareixerà amb la medicació que li indiqui el seu cirurgià.

• Després de l'alta, ha de contactar amb nosaltres si té dolor no tractable pels mitjans habituals a la zona intervinguda o processos febrils i calfreds.