Tumor Cerebral: Astrocitoma o glioma cerebral

Tumor Cerebral: Astrocitoma o Glioma Cerebral

Els astrocitomes o gliomes cerebrals són els tumors cerebrals primaris més freqüents juntament amb els meningiomes i les metàstasis. Aquests tumors es desenvolupen a partir de petites cèl·lules en forma d'estrella denominades astròcits i poden sorgir en qualsevol part del cervell o la medul·la espinal.

els astrocitomes apareixen amb més freqüència en el cervell, que és la part més gran de l’encèfal. En els nens, la localització més freqüent és en el cerebel.

Els astrocitomes es classifiquen en diferents graus segons el seu grau de malignitat:

Grau I: astrocitoma pilocític

Grau II: astrocitoma difús / astrocitoma de baix grau

Grau III: astrocitoma anaplàsic

Grau IV: glioblastomes (també anomenat glioblastoma multiforme o astrocitoma de grau IV). Els astrocitomes anaplàsics i els glioblastomes són tumors considerats malignes que creixen i es disseminen agressivament, representant més del 50 per cent de tots els astrocitomes.

Els glioblastomes multiformes apareixen amb més freqüència en adults entre els 50 i 70 anys d'edat. És la varietat més comuna i més maligna dels astrocitomes.

La cirurgia de l'astrocitoma cerebral consisteix en realitzar una craneotomia o finestra en l'ós per poder accedir a les estructures intracranials. Habitualment quan s'obre la duramare (la coberta del cervell), el cervell està inflat i, de vegades, no es diferencia correctament el cervell normal del tumor. És en aquests casos on la utilització del neuronavegador (un gps intraoperatori) o bé l'ecografia pot ajudar a localitzar el tumor.

Un cop localitzat el tumor, el "centre" del glioma pot identificar-se fàcilment, però pel fet que el tumor es dissemina gradualment en el teixit circumdant, els límits d'un glioma són difícils d'identificar. És un tumor que s'estén més enllà de la zona que aparentment està afectada a la ressonància magnètica, de manera que generalment, la cirurgia no ho pot eliminar del tot.

És per això, que especialment en els graus III i IV (Glioblastoma multiforme) és necessari realitzar un tractament complementari al mes de la cirurgia: quimioteràpia més radioteràpia.

Actualment el pronòstic vital d'aquests pacients ve determinat per diversos factors:

- Edat del pacient

- Estat previ (nivell funcional del pacient)

- Percentatge d'extirpació del tumor

- Perfil genètic del tumor

El seu neurocirurgià li explicarà amb més detall tots els aspectes que li puguin preocupar sobre la seva malaltia.